Z moderných trendov v školstve rešpektujeme

 

-individuálny prístp

-práca s malými skupinkami detí

-rodinná atmosféra

 

- rozvoj osobnosti,emocionálnej inteligencie,tvorivosti

-zavádzanie sociálneho kurikula,ktoré obsahuje prax v riešení životných situácií ,najmä konfliktov,učenie sa zodpovednosti a spoločenským normám

-zvýrazňuje sa výchova charakteru,podporuje sa, aby sa dieťa učilo kritickému mysleniu, hodnotám, morálke

- výchova k zdravému životnému štýlu,enviromentálna výchova

 

-primárne učenie sa formou hier a experimentovania a metód praktickej činnost

-presadzovanie kooperatívneho vyučovania

-učenie sa cudzim jazykom

-podpora PCgramotnosti

-uplatňuje sa multikulturálna výchova